Good Monday
010 ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1
Mar 17, 2019 · 20 min
Play episode

ตอบคำถามจากทางบ้านว่า ทำอย่างไรให้พัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นใน 1 ปี ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทุกภาคส่วน จัดการกระจายทรัพยากรใหม่ให้ทั่วถึง และบริหารจัดการเปิดเสรีภาพแบบยุคโลกาภิวัตน์

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu