កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ - Envision Cambodia - វីអូអេ
វីអូអេ
Subscribe
កម្មវិធីផតខាសថ៍ «កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ ឬ Envision Cambodia» គឺជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅចំនួន ១៦ភាគ ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទក្នុងកម្រងសៀវភៅបីក្បាល ក្រោមចំណងជើងថា៖ «កម្ពុជាឆ្នាំ ២០៤០ ឬ Cambodia 2040» ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម គោលនយោបាយ វិស័យការបរទេស និងអភិបាលកិច្ចជាដើម។
កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ - Envision Cambodia - វីអូអេ
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu