កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ - Envision Cambodia - វីអូអេ
វីអូអេ
Subscribe
កម្មវិធីផតខាសថ៍ «កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ ឬ Envision Cambodia» គឺជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកជំនាញ និងអ្នកមានគំនិតឯករាជ្យ​និង​ច្នៃប្រតិដ្ឋនានានៅកម្ពុជា ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម គោលនយោបាយ វិស័យការបរទេស អភិបាលកិច្ច និងដំណើរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាដើម។
កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ - Envision Cambodia - វីអូអេ
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu