சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்
Play • 11 min
சிறந்தக் கதை யாதெனின்....
மனிதன் விலகி ஓட நினைக்கும் நிதர்சனத்தை முகத்தில் அறைந்தாற்போல் பிரதிபலிப்பதே...!
Stay tuned with "KADHAIPOMA" - RJ YOGI RAMACHANDRAN ❤️Follow us on
Insta id: kadhai_poma_
Fb page: kadhaipoma-Tamil podcast
One Percent Extra- Tamil Motivation & Productivity
One Percent Extra- Tamil Motivation & Productivity
Shyamala Gandhimani
Law of Attraction : Part- 3 : Scripting Technique| Ep - 44 | Tamil Motivation & Productivity
Scripting Technique : Scripting is one of the effective  law of attraction method used for manifesting your dreams. It involves writing in detail about your desire as if you have already achieved it. It is just like day dreaming. Allow your imagination to run wild, even as you record every minute detail of the life of your dreams. All the time believing that this life is within your easy reach.     Scripting offers you enough scope to delve deeper into your desire and explore it in detail. This helps you to gain more and more clarity about what you want and work towards the desires.     This is the ideal technique for people who are having trouble with the mental visualization.    1. Write in present tense:  Try to imagine your future life when you are living your dream life now.    2. Show gratitude: Feeling thankful for your blessings has multiple benefits.     3. Believe in your script: . And, believe in yourself and the script that all your dreams and imaginations will come true. Book for Personal Guidance & Coaching: Whats app Only :9952373295 Email : shyamala.ajays@gmail.com Thanks for Listening.  Follow me on Social Media:  * Instagram - @theonepercentextra  * Facebook - The One Percent Extra    * YouTube - The One Percent Extra    For Training, Speeches and Personal Development Consultancy:  shyamala.ajays@gmail.com, Whats app Only: 9952373295.
7 min
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu