10 വളർച്ചയുടെ കാതൽ
Play • 3 min

ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വലയിൽ കുടുങ്ങിയ മീനുകളുടെ കഥ. ഒരാൾ സ്വന്തം ജോലിയുടെ മേന്മ വിലയിരുത്തിയ കഥ.....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu