18 ചിരിയോ ചിരി!
Play • 4 min

സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുകയെന്നത് ആരോഗ്യം നേടാനൊരു മാർഗ്ഗം. ചിരിയുണ്ടാകുന്നത്, ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനഫലം - ഓരോ ഹോർമോണുകളുടെയും പ്രവർത്തന രീതി ചുരുക്കത്തിൽ, അവയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ.....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu