100 രണ്ടു പുണ്യങ്ങൾ
Play • 3 min

ലക്‌ഷ്യം തെറ്റിയ പ്രവൃത്തികൾ വരുത്തുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ... ഒരു സാത്വികൻ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ കഥ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu