02 കാരണവും ഫലവും
Play • 4 min

ഉൾക്കണ്ണുകളുടെ പ്രസക്തി, കാരണവും ഫലവും, കർമ്മാ സിദ്ധാന്തം, കാരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക... സ്വയം നവീകരണം, സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഒരു കൂനന്റെ കഥ ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu