99 അശ്രദ്ധ
Play • 4 min

നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ പോലും വരുത്തുന്ന പിഴവുകളുടെ കഥകൾ....  അശ്രദ്ധ വരുത്തുന്ന വിനകൾ ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu