25 ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോ?
Play • 4 min

ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ അടിസ്ഥാനമായി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു കാളയുടെയും ടർക്കിയുടെയും കഥ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളർന്ന പരുന്തിന്റെ കഥ...

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu