EP20|台灣文藝運動家・藝術家背後的推手——王井泉 ft.陳翔容
Play • 23 min

30年代上phānn--ê台灣文藝青年,lóng ài khì過大稻埕這間「文藝台菜餐廳」:「山水亭」才有準算。這間餐廳ê生理沖沖滾,mā-sī 日本人眼內上有好名聲ê台灣菜餐廳。

餐廳 ê 頭家tī皇民化運動ê背景(1937-1945)之下,phah-piànn 提升台灣ê tsia̍h-si̍t 文化,koh 提供場地 (tiunn5-te7)  hōo文學家、藝術家、學者做聚會ê所在。伊koh tiānn-tiānn 提錢來照顧留學生kah幫助台灣 ê 文藝活動,出錢 koh 出力。遮爾大方奉獻 ê 好頭家,為tsuánn-iūnn 落尾 ē 枵飢失頓(iau-ki-sit-tǹg),tian-tò 愛受人幫贊--neh?

歡迎逐家做伙收聽「李講古,我來聽」,這集欲講ê故事是:台灣文化ê奉獻者——王井泉先生。

#榮星花園 #山水亭 #大稻埕 #台菜餐廳 #台灣料理 #王井泉 #文化園丁 #臺北文化沙龍 #台灣文學 #1930年代的台灣 #Taiwanin1930s
#永樂座 #厚生演劇研究會
#啟文社 #台灣文學創刊號 #西川滿 #文藝台灣
#維特酒家 #黑美人酒家 #波麗露餐廳 #廖水來

故事ê文字稿,請去阮ê面冊kah網站 https://www.taigistory.com/

面冊迷眾頁 https://www.facebook.com/Podtaigi.LKK/

Instagram https://www.instagram.com/podtaigi.lkk/

Bolero by Maurice Ravel
https://www.yourclassical.org/episode/2019/02/14/daily-download-maurice-ravel--bolero

Tiùnn-tiùnn 銅仔

幸福男聲合唱團 民謠世界第一輯

Other music: https://www.chosic.com/free-music/all/

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/podtaigi-lkk/message
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu