S9 E37 - รักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่น
Play • 58 min

Time Index

[08:47] เรื่องการชอบฟังธรรมะ

[11:12] เรื่องการมีหนี้

[12:52] อบายมุข

[13:56] วิธีการพิจารณาให้ยืมเงิน

[16:19] การแบ่งจ่ายทรัพย์

[18:06] ลูกหนี้หงุดหงิด

[20:24] เจ้ากรรมนายเวร

[26:07] วิธีการละเวร

[28:11] วิธีรักษาตนและผู้อื่น

[32:00] ถ้าถูกด่าว่าหรือชม ต้องทำจิตแบบนี้

[37:20] ไม่คบคนพาล

[42:16] ถามเรื่องหลีกออกจากกาม

[46:26] ปลาอยู่ในน้ำต้องว่ายน้ำ

[51:56] การไปปฏิบัติให้สัปปายะ

#7q0937-7-190414

Support the show: https://donhaisok.fm/podcast

See omnystudio.com/listener for privacy information.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu