Sarada singt die Guru Stotra
Play • 6 min

Sarada singt während eines Kirtan Konzertes bei Yoga Vidya in Bad Meinberg die Guru Stotra. Du findest die Guru Stotra im Yoga Vidya Kirtanheft unter der Nummer 690. Hier ist der Text zum Mitzusingen:

Brahmanandam Parama-sukha-dam Kevalam Jnana-murtim
Dvandvatitam Gagana-sadrisham Tat-tvam-asy-adi-lakshyam /
Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarva-dhi-sakshi-bhutam
Bhavatitam Tri-guna-rahitam Sadgurum Tam Namami // 1 //

Chaitanyam Shashvatam Shantam
Nirakaram Niranjanam /
Nada-bindu-kalatitam
Tasmai Shri-gurave Namah // 2 //

Gurur Brahma Gurur Vishnur
Gurur Devo Maheshvarah /
Guruh Sakshat Param Brahma
Tasmai Shri-gurave Namah // 3 //

Ajnana-timirandhasya
Jnananjana-shalakaya /
Chakshur Unmilitam Yena
Tasmai Shri-gurave Namah // 4 //

Dhyana-mulam Guror

Der Beitrag Sarada singt die Guru Stotra erschien zuerst auf Yoga Vidya Blog - Yoga, Meditation und Ayurveda.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu